Tag : Christmas Day

SIZDEN GELENLER

Aýazbabanyň döreýşi hakynda…

Belli bolşy ýaly, täze ýyl arçasy, Aýazbaba hem-de onuň agtyjagy Garpamyk naýbaşy baýram bolan Täze ýylyň hemişelik keşbidir. Çagalaryň söýgüli gahrymany – Aýazbabanyň biziň günlerimize...