TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

çeper halyçylyk kärhanasy

Daşoguzda «Türkmeniň ak öýi» gurulýar

Daşoguz welaýat merkeziniň günorta künjeginde gurulýan üç müň orunlyk «Türkmeniň ak öýi» binasy hem-de şonça orunlyk sadaka jaýynyň gurluşygy tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýar ― diýip,...

Türkmenistanda hususylaşdyrmak işi: 32 desga hususylaşdyrylar

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi Türkmenistanyň döwlet eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmak hakynda kanunçylygyna laýyklykda, döwlet eýeçiligindäki desgalary satmak boýunça bäsleşikli söwdalaryň geçirilýändigini habar berýär. Bäsleşikli söwdada...

Halaçda täsin haly dokaldy

Ata Watan Eserleri
Halajyň çeper halyçylyk kärhanasynyň ezber elli halyçylary ýene bir täsin halyny tamamladylar. Bu ýerde atyň naly görnüşindäki ýarym tegelek halyny dokamak işleri doly gutardy. Meýdany...