TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

çempion

Öz ýurdunda çempion boldy

Dünýä belli ispaniýaly tennisçi Rafael Nadal Barselona şäherinde geçirilen tennis boýunça “ATP 500” ýaryşynyň ýeňijisi boldy. Final duşuşygynda Nadal gresiýaly tennisçi Stefanos Sisipasa bilen duşuşdy....

Çempionlar ligasynyň senasy nirуden gelip çykdy?

Futbolçylaryň köpüsi Çempionlar ligasynyň senasyny eşidenlerinde, özlerinde tolgundyryjy duýgulary oýanýandygyny boýun alýarlar. Käbir futbolçylar bolsa ilkinji gezek Çempionlar ligasyna gatnaşmak bilen üýtgeşik duýgulary başdan geçirýärler....

Döwletjan “Bellator”-da özüniň ilkinji tutluşygyna çykýar

Ýurdumyzyň başa-baş söweş sungatyň janköýerlerine gyzykly tutluşyk garaşýar. “Bellator 257” garyşyk söweş ýaryşy 16-njy aprelden 17-nji aprele geçilýän gijede ABŞ-da geçiriler. Bilişimiz ýaly, biziň ildeşimiz...

Hawiniň tälimçi hökmünde ilkinji çempionlygy

Ispaniýanyň “Barselona” toparynda 8  gezek çempion bolan ispaniýaly ýarymgoragçy Hawi Hernandes, özüniň futbol ýoluny Katar döwletinde dowam etdirdi. Häzirki wagtda ol Katar döwletiniň “Al Sadd”...

Ildeşimiz Döwletjanyň nobatdaky tutluşygy

Başa-baş söweş sporty boýunça dürli ýaryşlary gurnaýan “Bellator” guramasy indiki “Gran-Pri” ýaryşynyň ýarym agyr agram derejede boljakdygyny mälim etdi. “Bellator 256” atly Gran-Pri ýaryşy 9-njy...

“Çempionlar liga” duşuşyklarynyň gyzykly wakalary

Ata Watan Eserleri
“PSŽ” öz öýünde utuldy Fransiýanyň “PSŽ” topary “H “topaçasyndaky gijeki oýunda iňlis topary “Mançester Ýunaýtedden” 2-1 hasabynda ýeňildi. “Başakşehir” gowy oýun görkezdi, ýöne 4 minutda...

“Gökdepe galasy” küşt ýaryşy

Ata Watan Eserleri
Şu ýylyň 9-10-njy maý aralygynda Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň “Gala” toý mekanynda sportuň küşt görnüşi boýunça Beýik Ýeňşiň 75 ýyllygyna bagyşlanyp hem-de halkara ussat küştçi...

Türkmenistanly hüjümçi özbek toparynda

vepa
Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysynyň hüjümçisi Wahyt Orazsähedow Özbegistanyň «Nawbahor» toparynyň türgenleşiklerine goşuldy. «Ol 10-njy ýanwarda başlan okuw-türgenleşik ýygnanyşygynda gözden geçiriljek 11-nji daşary ýurtly futbolçy...