TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Çelsi” topary

Geçen ýylyň çempiony çempionlykdan barha daşlaşýar

Angliýanyň futbol çempionatynda geçen ýyl çempion bolan “Liwerpul” topary bu möwsümde ilkibaşda gowy oýun görkezýän hem bolsa, soňlugy bilen yzly-yzyna ýeňlip, çempionlykdan barha daşlaşýar. “Liwerpulyň”...

Willian “Arsenala” geçdi

Ýarym goragçy Willian “Arsenalyň” oýunçysy boldy. Braziliýaly oýunçy 3 ýyllyk şertnama baglaşdy. Ol täze toparda 12-nji belgide oýnar. Ondan öň 32 ýaşly oýunçy Londonyň “Çelsi”...

Hem kubogy gazandyrdy hem-de kubogy döwdi

Ata Watan Eserleri
Angliýanyň kubogyny gazanmak ugrundaky ýaryşyň final duşuşygy gyzykly wakalara baý boldy. bu duşuşykda “Arsenal” bilen “Çelsi” toparlary duşuşdy. Beýik Britaniýanyň meşhur “Uembli” stadionynda geçirilen duşuşykda...

Iň köp gol geçiren – Jeými Wardi

Angliýanyň “Premier Liga” milli futbol çempionaty koronawirus ýokanjy sebäpli yglan edilen arakesmeden soňra täze başlap, ahyrynda tamamlandy. 30 ýyldan soňra “Liwerpul” topary çempion boldy. Çempionatyň...

“Liwerpul” çempionlyk kubogyny aldy

30 ýyldan soňra çempion bolmagy başaran Angliýanyň “Liwerpul” toparyna çempionlyk kubogy resmi taýdan gowşuryldy. Çempionatyň 37-nji tapgyrynda “Liwerpul” öz meşhur “Enfild” meýdançasynda “Çelsi” toparyny kabul...

“Çelsi” Oblak bilen gyzyklanýar

Angliýanyñ “Çelsi” topary öz düzümine Ispaniýanyň “Atletiko Madrid” toparynyň derwezebany Ýan Oblaky goşmak isleýär diýip, “Goal.com” habar berýär. Maglumatlara görä, “Çelsi” topary 27 ýaşly serbiýaly...

Hawers “Çelşä” barýar

Angliýanyň “Çelsi” topary Germaniýanyñ “Baýer” toparynyñ futbolçysy Kaem Hawers bilen ylalaşyga geldi. “Transfermarket”-yñ maglumatlaryna görä, 21 ýaşly milleti german bolan futbolçy bilen bäş ýyllyk şertnama...

“Liwerpul” çempionlyk kubogy gowşurylar

“Liwerpul” toparyň futbolçylary 22-nji iýulda “Çelsi” topary bilen geçiriljek duşuşykdan soňra “Premýer-liganyň” kubogy bilen sylaglanar. Metbugat gulluklarynyň habar bermegine görä, baýrak gowşurylyş dabarasy Anfild stadionynda...

Pizarro futbol ýoluny tamamlady

Ata Watan Eserleri
“Werder Bremen” toparynyň oýunçysy Klaudio Pizarro futbol ýoluny tamamlamak kararyna geldi. 41 ýaşly peruly futbolçy “Werder Bremen” toparynda çykyş edip başlan mahalyndan iki möwsümden soň...

Käbir futbolçylary bilen hoşlaşarlar

Fransiýanyň “Monako” topary şertnamalary gutaran birnäçe oýunçy bilen hoşlaşjakdygyny mälim etdi. Şeýlelikde, topar derwezebanlar Diego Benallo we Seýdou Si, şeýle hem şertnamalarynyň şertlerini ýerine ýetiren...