TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

çalgy ýaglaryny hem-de sarp ediş serişdelerini satyn almak göz öňünde tutulýar.

Oba hojalyk tehnikalary üçin ätiýaçlyk şaýlary satyn alnar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň oba hojalygynda alnyp barylýan özgertmeleri üstünlikli amala aşyrmak, oba hojalyk önümlerini öndürijileriňýerden ýokary hasyl öndürmek ugrunda alyp barýan işleriniňnetijeliligini ýokarlandyrmak...