TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

çaga terbiýesi

Çaga terbiýesinde mylakatly bolmaly we aşakdakylary berjaý etmeli…

  Barmagymy görkezip käýemegiň ýerine barmagym bilen surat çekmegi öwrederdim; Çagalarym meni gujaklamak islänlerinde “Işim bar, git!” diýmegiň ýerine “Seniň bilen az wagt geçirýänim üçin...

12-23 aýlyklarda çagany dogry iýmitlendirmek

Baş Redaktor
Çaga günüň dowamynda maşgala saçagyndaky iýmitlerden 5 gezek naharlanmaly – 3 gezek esasy we 2 gezek goşmaça naharlanmaly. Iýmıtlendirmegiň iň oňat düzgüni: göwüsden emdirmegi dowam...

Çagaňyza nähili oýnawaç saýlaýaňyz?

Ata Watan Eserleri
Oýnawaçlar çagalar üçin diňe bir güýmenje däl, ol çaganyň intellektual ösüşine, gylyk-häsiýetleriniň kemala gelmegine täsir edýär. Oýnawaçlar witrinasynda duran oýunjaklar çaganyň ünsüni näçe özüne çekse-de,...

Çaganyň özüne ynamyny nähili kemala getirmeli?

Ata Watan Eserleri
YNAM, özüňe ýa-da kesekilere ynanmak ýaşaýyş durmuşymyzda köp zady kesgitleýär. Maşgala, sosial gatnaşyklary ýola goýmakda özüňe hem birek -birege ynanmagyň möhüm orny bar. Üstünlikleriň başlangyjy...

Çaga diýeniňi däl, edeniňi gaýtalar

Ata Watan Eserleri
«Çagam mähirli bolsun, ýalan sözlemesin, işeňňir bolsun, kitap okasyn» diýseňiz, oňa görelde boluň. Sebäbi çaga diýeniňizi däl, edeniňizi gaýtalar… Görelde bolmak Her ene-ata çagasy üçin...

Çaga Robot Däldir

Hojagylyç Nazarow
Arada men işim çykyp, obamyzdaky (Çagyl obasy) öýleriň biriniň gapysyndan gözledim. Görsem, är-aýal ikisem öýlerinde jem bolup oturan eken. Öý eýeleriniň göwünjeň mürähet etmekleri boýunça...

Söz we Hereket Bir Bolmalydyr!

Hojagylyç Nazarow
Hemişe bolşy ýaly, bu gün agşamam maşgala agzalarymyz jem bolup, okuw, etika, gözellik, metbugat täzelikleri, okalan eserler dogrusynda özara pikir alşyp otyrkak, 1-nji synpda okaýan...