TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Bulut tehnologiýalarynyň esasy artykmaçlyklary.

Bulut tehnologiýalary we olaryň iş-de peýdasy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen,bilime esaslanýan ykdysadyýetler döwründe ýaşaýarys.  Maglumat häzirki wagtda baýlykdyr we ony nädip paýlaşýandygymyz üstünligimiziň derejesini kesgitleýär.  Maglumat...