TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Borussiýa Dortmund

Ýewropa çempionatyna syn: Messiniň ýeňilmegi, Sonyň owadan goly

Öňdebaryjy çempionatlarda geçen tapgyrda örän gyzykly duşuşyklar. Bu tapgyrda käbir toparlar pes netije görkezen bolsalar, onda tälimçi bilen hem hoşlaşyp biljek pursatlary görüp bilerdik. Biz...

Çempionlar ligasy: zenan eminiň eminlik eden ilkinji duşuşygy, Ronaldonyň 750-nji goly

Ata Watan Eserleri
Çempionlar ligasynyň 5-nji tapgyry düýn tamamlandy. Käbir toparlarda eýýäm pleý-off tapgyryna çykan toparlaryň ady belli boldy, ýöne beýleki toparlarda bolsa entägem çekeleşikli ýagdaýlar dowam edip...

Çempionlar ligasynyň 5-nji tapgyrynyň duşuşyklary geçiriler

Şu hepdäniň dowamynda Çempionlar ligasynyň nobatdaky 5-nji tapgyryň oýunlary geçiriler. Bilşimiz ýaly, mundan öňdäki tapgyrlarda käbir toparlar, eýýäm pleý-off tapgyryna çykmagy başardylar. Bu tapgyrda hem...

Ýewropanyň futbol çempionatlaryna syn: Messi ussadyny unutmady

Ata Watan Eserleri
Ýewropanyň öňdebayrjy ýurtlarynyň – Ispaniýanyň, Angliýanyň, Germaniýanyň hem-de Italiýanyň çempionatlarynda biri-birinden gyzykly hem-de çekeleşikli futbol duşuşyklary geçirildi. Şol duşuşyklarda “Barselona” bilen “Napoli” toparlarynyň duşuşygy özboluşly...

Çempionlar ligasynyň nobatdaky duşuşyklary

Ata Watan Eserleri
Futbol sportunda çempionatlaryň dowamynda oýunçylar wagtal-wagtal öz futbol milli ýygyndylarynda oýun geçirmeli bolýarlar. Şu nukdaýnazardan futbol äleminde futbol çempionatlaryň öňdebaryjysy hasaplanylýan Çempionlar ligasy gaýdyp geldi....

Ýewropa futbolyna syn: “Realyň” ýeňlişi, “Ýuwentusyň” ýeňip bilmezligi, “Bawariýanyň” ynamly ýeňişleri

Futbol äleminde geçen hepdede öňdebaryjy çempionatlarda geçirilen duşuşyklar barada ýurdumyzyň futbol janköýerlerine gysgaça syn bermegi makul bildik. Hepdäniň başyny Angliýanyň “Premýer liga” çempionatyndan başlaýarys. “Premýer...

Dünýäniň iň ýaş gymmatly futbolçylary

Ata Watan Eserleri
“CIES” sport gözleg merkezi, 2000-nji ýyllarda doglan iň gymmat futbolçylaryň sanawyny kesgitledi. Sanawda birinji oruny “Bawariýa” toparynyň oýunçysy, kanadaly Alfonso Deýwis eýeledi. 20 ýaşly kanadaly...

“Bawariýa” kubokdan doýanok

Şu ýyl “Bawariýa” toparynyň taryhynda iň şowly möwsümleriň biri boldy. Toparyň ýakynda Çempionlar ligasynda we UEFA Super kubogy ugrundaky oýunlarda bäsdeşlerinden tapawutlanyp çempion bolmagy hem...

UEFA: “Super kubogyň” eýesi kim bolar?

2019-2020 möwsüminiň UEFA Çempionlar ligasynyň çempiony “Bawariýa” we UEFA Ýewropa ligasynyň ýeňijisi “Sewilýa” şu gün “UEFA Super kubogy” ugrunda bäsleşer. Futbol boýunça 45-nji UEFA Super...

Taryhda şu gün – 12-nji sentýabr

Baş Redaktor
Taryh özüniň gyzykly wakalaryna baý. Olary barmak basyp sanardan köp. Biz hem öz döredijilik toparymyz bilen “Taryhda şu gün” atly täze makalamyzy size yzygiderli ýetirmegi...