TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Boris Jonson

Premýer ministr öýlenýär

Beýik Britaniýanyň premýer ministri Boris Jonson 2022-nji ýylyň 30-njy iýulynda öýlener.  Toý çakylyklary jübütleriň ähli garyndaşlaryna paýlanýar. «The Sun» gazetiniň habaryna görä, toýuň boljak ýeri gizlin saklanýar. Jonson...

Saud Arabystany ýene derwezelerini açdy

Saud Arabystany 21-nji dekabrda daşary ýurtlularyň ýurda girmegini wagtlaýyn çäklendiripdi. Ýakynda bolsa ýurduň hökümeti bu çäklendirmeleri ýatyrdy. Indi daşary ýurtlular kesgitlenen talaplara laýyklykda ýurda baryp...

Döwlet Baştutanlary barada nämeler bilýärsiňiz?

Hormatly okyjylar! Biz öz döredijilik toparymyz bilen döwlet Baştutanlary barada käbir gyzykly maglumatlary «haberturk.com» saýtyna salgylanyp, size ýetirmegi makul bildik. 1953-nji ýylda resmi taýdan täç...

COVID-19 sanjymynyň ygtybarlydygy mälim edildi

Ata Watan Eserleri
Oksford uniwersiteti tarapyndan kliniki barlaglary dowam edýän COVID-19 sanjymynyň ygtybarlydygy hem-de immunitet ulgamyny goldaýandygy mälim edildi. Oksford uniwersitetiniň beren beýanatyna görä, Oksford uniwersitetiniň Jenner instituty...