TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

BMG-niň

Türkmenistanyň we Gazagystanyň Prezidentleriniň duşuşygy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Altynjy Hazar Sammitine gatnaşmak üçin Türkmenistana gelen Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew bilen duşuşdy. Dostlukly döwletiň Baştutany türkmen topragynda...

Ýöriteleşdirilen halkara ykdysady guramalar

Ata Watan Eserleri
Häzirki wagtda dünýä hojalygynda BMG-niň ýöriteleşen, sebitleýin, hökümet we hökümete degişli däl ykdysady guramalary dünýä ykdysadyýetiniň ösüşinde aýratyn ähmiýete eýedir. BMG-niň ýöriteleşdirilen halkara ykdysady edaralaryna...

Dünýäniň iri halkara maliýe guramalary

Halkara maliýe guramalary — halkara hyzmatdaşlygy maliýeleşdirmek, halkara karzlaşdyrma, ösüp gelýän we geçiş häsiýetli ýurtlar dürli taslamalary ýerine ýetirmek ýa-da ony maliýeleşdirmek bilen meşgullanýarlar. Maliýe...

Daşary işler ministri BMG-niň Türkmenistandaky täze bellenilen hemişelik utgaşdyryjysy bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Türkmenistana gelen BMG-niň Türkmenistandaky täze bellenilen Hemişelik utgaşdyryjysy Dmitriý Şlapaçenko bilen duşuşygy geçirildi. Biri-birleri bilen gyzgyn salamlaşyp, taraplar Türkmenistanyň Birleşen Milletler...

Türkmenistan bilen BMG-niň arasynda milli we sebitleýin derejelerde hyzmatdaşlyk maslahat 

Şu gün, 2021-nji ýylyň 2-nji fewralynda Türkmenistanyň DIM-de Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň BMG-niň we onyň düzümleriniň ýurtdaky we sebitdäki ýolbaşçylary we wekilleri bilen...

Türkmenistan bilen Belarus hyzmatdaşlyk Maksatnamasyna gol çekişdiler

2021-nji ýylyň 26-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Belarus Respublikasynyň Daşary işler ministri Wladimir Makeý bilen daşary syýasat edaralarynyň arasyndaky geňeşmeleri geçirdi. Duşuşygyň...

Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda geňeşmeler geçirildi

2020-nji ýylyň 4-nji iýunynda Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda onlaýn geňeşmeler geçirildi. Türkmen tarapyna Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew we rus...

Türkiýäniň Ilçisi Özüniň Diplomatik Işini Tamamlaýar

vepa
2019-njy ýylyň 25-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde özüniň Türkmenistandaky diplomatik işini tamamlaýan Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Mustafa Kapuju bilen...

Türkmenistanyň DIM-nde BMG bilen bilelikdäki maksatnama gol çekişlik dabarasy geçirildi

vepa
Şu gün, 2019-njy ýylyň 16-njy dekabrynda “Ýerli derejede hemmetaraplaýyn ýokary hilli durmuş hyzmatlaryny girizmek arkaly durmuş goraglylygy ulgamyny kämilleşdirmek” atly BMG bilen bilelikdäki maksatnama gol...

Durnukly ösüş maksatlaryny (DÖM) durmuşa geçirmek

vepa
2019-njy ýylyň 8-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda ýurtda Durnukly ösüş maksatlaryny (DÖM) durmuşa geçirmek ulgamynda Türkmenistanyň Meýletin milli synyny taýýarlamak boýunça Pudagara toparynyň...