TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasy

Halkara guramalaryndan Türkmenistana ýokary baha

Şu gün açylan Türkmenistanyň Maslahatlar Merkezinde dabaraly maslahat geçirildi. Hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda geçirilen maslahata Mejlisiň Başlygy, ýurdumyzyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, ministrlikleriň we pudaklaýyn edaralaryň...

Türkmenistan halkara abraýly wezipä saýlandy

Dr.Döwran Orazgylyjov
Birleşen Milletler Guramasynyň Ştab-kwartirasy ýerleşýän Nýu-Ýork şäherinden hoş habar gelip gowuşdy — 2020-nji ýylyň 29-njy iýunynda biziň ýurdumyz BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň başlygynyň orunbasarlygyna...

Bütindünýä söwda guramasy bilen hyzmatdaşlyk giňeldiler

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýurdumyzyň Bütindünýä söwda guramasy (BSG) bilen hyzmatdaşlygyny giňeltmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi....

Halkara Duşuşyklaryň Täze Görnüşi : Wideo Görnüşde Iş Maslahaty

Wideo görnüşindäki iş maslahaty öňden bäri ullanyp gelinýän bolsa hem soňky döwürde has giňden ullanylýan iş maslahaty görnüşleriniň biri boldy. Şu nukdaýnazardan  hormatly Prezidentimiz Gurbanguly...