TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

BMG-niň Baş Assambleýasy

BMG-niň Kararnamalaryna bagyşlanan brifing

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan «Durnukly ösüşi gazanmak üçin köpçülikleýin welosiped sürmegi jemgyýetçilik ulag ulgamlaryna girizmek» atly rezolýusiýanyň kabul edilmegine hem-de Türkmenistanyň...

Parahatçylyk we ynanyşmak dostluk-doganlyk şygary

Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda bedew bady bilen öňe barýan ýurdumyz gün-günden ösüşlere beslenýär we özgerýär. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 73-nji sessiýasynda ähli agza döwletler tarapyndan...

Aşgabat jemleýji resminamasy BMG-niň resmi dillerinde çap edildi

Ata Watan Eserleri
Aşgabat jemleýji resminamasy BMG-niň Baş Assambleýasynyň  75-nji mejlisiniň we Howpsuzlyk Geňeşiniň resminamasy hökmünde ýaýradyldy.  Mälim bolşy ýaly, 2020-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Aşgabatda «Bitaraplyk syýasaty we...

4-nji fewral ― Halkara doganlyk güni

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy her ýylyň 4-nji fewralynda Halkara doganlyk gününi bellemek baradaky karary kabul etdi. Bu başlangyç Birleşen Arap Emirliklerine, Bahreýne, Müsüre we...

Halkara raýdaşlyk güni

Raýdaşlyk düşünjesi bu – umumy  gyzyklanmalara  we umumy toparyň maksatlaryna ýetmegiň zerurlygyna, bilelikdäki jogapkärçilige esaslanýan ynançlaryň we hereketleriň bitewiligi, jemgyýetçilik toparynyň agzalarynyň özara goldawydyr. BMG-niň...

ÝHHG-niň Ministrler geňeşinde howpsuzlygyň we durnuklylygyň üpjün edilmegi boýunça Türkmenistanyň konseptual çemeleşmeleri beýan edildi 

Şu gün, onlaýn görnüşinde geçirilen ÝHHG-niň Ministrler geňeşiniň 27-nji mejlisiniň barşynda eden çykyşynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Türkmenistanyň baştutanynyň howpsuzlyk konsepsiýasy babatyndaky nukdaýnazaryny beýan etdi....

Türkmenistanyň Prezidenti: «Öňüni alyş diplomatiýasy – Türkmenistanyň Bitaraplygynyň aýrylmaz bölegidir»

Türkmenistan – bu Merkezi Aziýanyň bir döwletidir.  Şu gün bu sebit halkara jemgyýetçiliginiň aýratyn ünsüni özüne çekýär.  Bu ýerde dünýänyň köp ýurdunyň geosyýasy we geoykdysady...

Baş Assambleýanyň iň uzak çykyşy belli boldy

Bu çykyş Fransiýanyň Prezidenti Emmanuel Makrona degişli. Ol Birleşen Millet Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisinde 48 minutlap çykyş etdi. Bu barada TASS-yň habarynda aýdylýar. Çykyşynyň...

Türkmenistan Energetika Hartiýasynyň Ylalaşygynyň döwrebaplaşdyrylmagyna işjeň gatnaşýar

Ata Watan Eserleri
Belgiýanyň Brýussel şäherinde ýerleşýän Energetika Hartiýasynyň sekretariaty tarapyndan Energetika Hartiýasyna Ylalaşygy (EHY) döwrebaplaşdyrmak boýunça wideomaslahatlar görnüşinde geçirilýän gepleşikleriň birinji tapgyryna ýurdumyzyň birnäçe ministrlikleriniň hem-de pudaklaýyn...

Türkmenistan Halkara ýoga gününiň çäresine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri
2020-nji ýylyň 20-nji iýunynda Hindistanyň Türkmenistandaky Ilçihanasy Aşgabat şäherinde ýerleşýän “Bagtyýarlyk” sport kompleksiniň Ýoga we adaty lukmançylyk merkezinde Halkara ýoga gününe bagyşlanan çäre geçirdi. Diplomatik...