TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Bize okamaga geliň

Bize okamaga geliň

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň ylmy-önümçilik merkezi 2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça okuwa kabul edýändigini yglan edýär. Dizaýn (interýer bezegi, landşaft dizaýn,...

Bi­ze oka­ma­ga ge­liň!

Türk­men döw­let yk­dy­sa­dy­ýet we do­lan­dy­ryş ins­ti­tu­ty­nyň yk­dy­sat­çy hü­när­men­le­ri taý­ýar­la­ýan okuw mer­ke­zi aşak­da­ky ugur­lar bo­ýun­ça gys­ga möh­let­li (we hü­när taý­ýar­ly­gy) okuw­la­ra ka­bul ed­ýän­di­gi­ni yglan edýär. 1)...

Bize okamaga geliň

№ 1-29-26-172 belgili ygtyýarnama Türkmen döwlet maliýe institutynyň «Maliýe» okuw merkezi 2020 — 2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky ugurlar boýunça gysga möhletli (we hünär taýýarlygy)...