Tag : Bitaraplyk   bagtmyzyň   ak   ýoly

SIZDEN GELENLER

Bitaraplyk   bagtmyzyň   ak   ýoly

Türkmen halkynyň durmuşyndaky her bir üstünlik özüniň gaýtalanmajak gymmaty bilen taryha girýär. Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda başymyzyň täji, gözlerimiziň röwşeni ata Watanymyz beýik ösüşleriň aýdyň...