TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy

Döredijilik bäsleşigimiziň ýeňijileri 17-nji dekabrda yglan ediler

Ata Watan Eserleri
Hemmämize mälim bolşy ýaly, “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň https://www.atavatan-turkmenistan.com/  saýtynyň döredijilik topary Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli “Ata Watan Eserler”  döredijilik bäsleşiginiň täze tapgyryny yglan edipdi. Baky...

Türkmen bitaraplygyna bagyşlanan alymlaryň tegelek stol maslahaty

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky ilçihanasy tarapyndan 2020-nji ýylyň 4-nji dekabrynda Ilçihananyň edara binasynda Türkmenistanyň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy we 2020-nji ýylyň “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýyly...

Bitaraplyk sahypamyz öz işine başlaýar

Baş Redaktor
Şu günler Türkmenistan döwletimiz Birleşen Milletler Guramasynyň ýörite Kararnamasy bilen ykrar edilen hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyny belleýär. “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýylynda Diýarymyzyň hemişelik...

Altyn köl» : Dynç almagyň oňaýly häzirki zaman zolagy

Milli Liderimiz düýn gündogar welaýata ugramazdan öň, paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýewiň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimi Ý.Gylyjowyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi....

Türkiýede Türkmenistanyň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli wideo aragatnaşyk arkaly maslahat geçirildi

Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ilçihanasy Türkmenistanyň Stambuldaky Baş Konsullygynyň gatnaşmagynda 2020-nji ýylyň 28-nji aprelinde Ilçihananyň edara binasynda Türkmenistanyň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy we 2020-nji ýylyň “Türkmenistan...