TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy

Bütindünýä telewideniýe güni

Ata Watan Eserleri
21-nji noýabrda bütindünýä telewideniýa güni bellenildi. Bu baýramçylyk 1996-njy ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan döredilipdi. Ol birinji Bütindünýä teleýaýlym forumyna bagyşlanyp esaslandyryldy. Bu...

21-nji mart Halkara Nowruz güni

     Baharyň gelmegi bilen tebigatyň janlanmagy, daş-töweregiň al-ýaşyl dona bürenmegi parahatçylygy, adamlaryň arasyndaky ylalaşygy, hoşniýetli goňşuçylyk  gatnaşyklaryny alamatlandyrýan   baýramçylygyň – Halkara  Nowruz gününiň ýakynlaşyp gelýändigini...

Aşgabatda dabara: Baş Assambleýanyň başlygy Wolkan Bozkyr çykyş eder

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndna 2021-nji ýyl – Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýilip yglan edildi. Halkara parahatçylyk we ynanyşmak...

4-nji fewral ― Halkara doganlyk güni

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy her ýylyň 4-nji fewralynda Halkara doganlyk gününi bellemek baradaky karary kabul etdi. Bu başlangyç Birleşen Arap Emirliklerine, Bahreýne, Müsüre we...

Türkmenistan bilen ÝUNISEF-iň hyzmatdaşlygy berkeýär

Baş Redaktor
2020-nji ýylyň sentýabr aýynyň 8-11 aralygynda geçirilen ÝUNISEF-iň ýerine ýetiriji komitetiniň ikinji nobatdaky mejlisiniň dowamynda Türkmenistanyň ýurt boýunça maksatnamasynyň resminamasy kabul edildi. Bu barada ÝUNISEF-iň...

Türkmenistanyň BMG-däki nobatdaky başlangyçlary

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň şu ýylyň 15-nji sentýabrynda Nýu-Ýork şäherinde açyljak 75-nji ýubileý mejlisinde beýan ediljek...

Türk diplomaty Baş Assambleýanyň başlyklygyna saýlandy

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň mejlisler zalynda Assambleýanyň 75-nji mejlisiniň ýolbaşçysynyň saýlawy geçirildi. Koronawirus ýokanjy sebäpli  Assambleýanyň boş zalyna BMG-ä agza ýurtlaryň wekilleri birme-bir gelip,...

21-nji iýun Halkara Ýoga güni

Halkara Ýoga güni, ýoganyň ähmiýetini we saglyk üçin peýdalydygyny bellemek maksady bilen her ýyl 21-nji iýunynda bellenilýär. Ýoga, Hindistanda döräp, beden we akyl saglygy üçin...

Türkmenistanda Bütindünýä welosiped güni bellendi

Ata Watan Eserleri
Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy Türkmenistanyň başlangyjy bilen her ýylyň 3-nji iýunyny Bütindünýä welosiped güni diýip yglan etdi. Bu halkara baýramçylygy türkmen döwleti bilen bilelikde...

Türkmenistan ýokanç kesellere garşy göreşmek meýilnamasyny kabul etdi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň ýokanç kesellere garşy göreşmek baradaky meýilnamasynynyň kabul edilmegine bagyşlanyp metbugat brifingi geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler...