TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Bilim

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi geçiriler

Ata Watan Eserleri
Şu ýylyň 12-nji fewralynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi geçiriler. Şol mejlisiň öňüsyrasynda hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň dürli pudaklary boýunça aýry-aýrylykda iş maslahatlaryny geçirdi. Şol maslahatlarda...

“Ata Watan Eserleri”: bäsleşik bizi döredijilige höweslendirýär

Bilşimiz ýaly, ýaňy-ýakynda “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň atavatan-turkmenistan.com saýtynda “Söýgi-durmuşyň özeni” atly nobatdaky döredijilik bäsleşigi tamamlandy. Buäsleşige ýurdumyzyň ähli künjeginden, şeýle-de bolsa daşary ýurtda okaýan,...

Türkmenistan «Merkezi Aziýa-Koreýa» hyzmatdaşlyk forumynyň 13-nji mejlisine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri
2020-nji ýylyň 25-nji noýabrynda «Merkezi Aziýa-Koreýa» Hyzmatdaşlyk forumynyň 13-nji mejlisi geçirildi, onuň barşynda Türkmenistanyň daşary işler ministri R.Meredowyň wideoýüzlenmesi diňlenildi. Forumyň barşynda Gazagystan Respublikasynyň daşary...

Türkmenistanyň we Malaýziýanyň daşary işler ministrleriniň onlaýn duşuşygy

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Malaýziýanyň Daşary işler ministri Şri Hişamuddin Tun Husseýn bilen onlaýn duşuşygy geçirildi. Işjeň ýagdaýda geçirilen söhbetdeşligiň barşynda daşary syýasat...

Türkmenistan – Koreýa: hyzmatdaşlygyň gerimi giňelýär

Sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Söwda, ykdysady, ylmy we tehnologiki hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-koreý toparynyň sekizinji mejlisinde giň gerimli ugurlar boýunça özara bähbitli hyzmatdaşlygy diwersifikasiýa ýoly...

Halkara bilim hepdeligi

ABŞ-nyň Daşary işler ministrliginiň Bilim ministrligi bilen bilelikdäki gurnamagynda Halkara bilim hepdeligi geçirilýär. Bu hepdelik dünýäde halkara bilimiň we alyş-çalşygyň peýdalary barada öwrenmek üçin oňat...

4-nji noýabr  – ÝUNESKO-nyň döredilen güni

Ata Watan Eserleri
1945-nji ýylyň 1-16-njy noýabrynda Beýik Britaniýanyň London şäherinde 40 döwletiň wekilleriniň gatnaşmagynda Bilim we medeniýet meseleleri baradaky guramany döretmek boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň maslahaty geçirildi....

2021-nji ýylyň Döwlet býujetiniň taslamasy makullandy

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly giňişleýin mejlisi geçirildi. Onda ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleler bilen bir hatarda 2021-nji ýylyň Döwlet býujetiniň taslamasyna...

Türkmenistan bilen BAE dürli ugurlarda hyzmatdaşlygyny pugtalandyrýar

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň DIM-de Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary B.Mätiýewiň Birleşen Arap Emirlikleriniň Daşary işler we halkara hyzmatdaşlygy ministriniň orunbasary Abdulnasr Jamal Al Şaali bilen wideokonferensiýa görnüşindäki...

Türkmenistanyň we Germaniýanyň arasyndaky syýasy gepleşikler

Türkmenistanyň we GFR-yň daşary işler ministrlikleriniň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly syýasy gepleşikler geçirildi. Türkmen tarapyna Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew, nemes tarapyna bolsa GFR-iň...