TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Bilim ministrligi

Türkiýede mekdepler 6-njy sentýabrdan açylar

― Biz mekdepleri 6-njy sentýabrda açmak kararyna geldik ― ýurduň bilim ministri Ziýa Seljuk mälim etdi. ― Munuň üçin Bilim ministrligi  ähli tagallalary eder. Häzir...

Innowasion tehnologiýalar babatda halkara maslahat

Türkmen paýtagtynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň we Bilim ministrliginiň guramagynda sanly ulgam arkaly “Innowasion tehnologiýalary önümçilige ornaşdyrmagyň meseleleri” atly halkara ylmy-amaly maslahat geçirilýär. “Innowasion tehnologiýalary önümçilige...

Halkara bilim hepdeligi

ABŞ-nyň Daşary işler ministrliginiň Bilim ministrligi bilen bilelikdäki gurnamagynda Halkara bilim hepdeligi geçirilýär. Bu hepdelik dünýäde halkara bilimiň we alyş-çalşygyň peýdalary barada öwrenmek üçin oňat...

Türkmen talyplarynyň paýtagtymyza gelmegi guralar

Ata Watan Eserleri
Dünýädäki we sebitdäki oňaýsyz epidemiologik ýagdaý sebäpli Türkmenistanyň Bilim ministrligi 15-23-nji noýabr aralygynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň welaýatlarda iş tejribeligini geçýän 4-nji, 5-nji we 6-njy...

Türkmen okuwçylary El ýuwmagyň Bütindünýä gününiň çäresine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Aşgabat şäherindäki 37-nji mekdebiň üçünji synp okuwçylary Bilim ministrligi we ÝUNISEF tarapyndan El ýuwmagyň Bütindünýä güni mynasybetli geçirilen interaktiw sapakda: “Günde bäş gezek elimi...

Bilim edaralarynyň internet web-saýtlary döredilýär

Baş Redaktor
Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer P.Agamyradow gözegçilik edýän düzümlerinde işleriň ýagdaýy, şu ýylyň ýedi aýynda bilim, ylym, saglygy goraýyş we sport ulgamlaryny ösdürmek boýunça geçirilen işleriň...

Uçurymlardan synag alynmaz

Täjigistanyň hökümeti ýurtda koronowirusyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen, orta mekdepleriň uçurymlaryna mekdebi tamamlandygy baradaky şahadatnamalary döwlet synaglary geçirilmesizden bermek kararyna geldi. Ýurduň Bilim ministrligi...

Diplom ykrar etmek :Döwlet Synaglarynyň Guralyşy

vepa
Resminamalary ykrar etmek üçin olaryň eýeleri Türkmenistanyň jemgyýeti öwreniş we hünär ugruna degişli dersler boýunça Döwlet synaglaryny bellenen tertipde tabşyrýarlar....

Aspirantura kabul etmegň tertibi

vepa
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2008-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda çykaran 9378 belgili Karary bilen tassyklanan “Türkmenistanda ylmy işgärleri taýýarlamak hakynda Düzgünnama” laýyklykda, aspirantura ýokary bilimli, azyndan...