TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Bereket etraby

Balkan welaýatynda ýeralma we sogan ekişi tamamlandy

Türkmenistanyň Prezidentiniň importuň ornuny tutýan we eksporta gönükdirilen önümçilik baradaky tabşyryklaryna jogap edip, ýurdumyzyň ekerançylary yhlasly zähmet çekýärler. Bu işde Balkan welaýatynyň oba hojalykçylary hem...