TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Berdi Saryýew

Haýdar Muhyýew: doglan gününiň 90 ýyllygyna

Ata Watan Eserleri
HALYPA MUGALLYMY ÝATLAP… 13-nji awgust halypa mugallymyň doglan güni. Bu gün onuň doglan gününe togsan ýyl bolýar. Bu mynasybetli onuň yzynda galan tutuş maşgalasyna, ogul-gyzlaryna,...

“Akyl-paýhas sandyklary” diýen durnukly aňlatma hakynda

Dr. Berdi Saryyew
“Mugallymlar güni we hepdesi” baradaky makalamyza dowam edýäris. 1.10. Ady agzalan türkmen romanyndaky “Akyl-paýhas sandyklary” diýen durnukly aňlatma hakynda gysgajyk maglumat Sagdyn düşünje sapaklaryna geçmezden...

Türkmen Edebiýatynda “Mugallym” Düşünjesi

Dr. Berdi Saryyew
“Mugallymlar güni we hepdesi” baradaky makalamyza dowam edýäris. Giriş ýerine: Türkmenlerde “ataly-ogul” düşünje talantlylygy, pähim-paýhas ussatlygy bilen baglanyşykly soňky döwre degişli halkara derejesinde nusga görkezilip...

Aman Kekilowyň eserlerinde “mugallym” we “mugallymçylyk” düşünjeleri

Dr. Berdi Saryyew
“Mugallymlar güni we hepdesi” baradaky makalamyza dowam edýäris. Şahyr, ýazyjy, alym Aman Kekilowyň türkmen edebiýatynda özboluşly yz galdyrandygy bellidir. Onuň şygyr setirleri bilen bezelen “Söýgi”...

“Mugallymyň sözi” goşgusyndaky düşünjeler hakynda gysgajyk maglumat

Dr. Berdi Saryyew
“Mugallymlar güni we hepdesi” baradaky makalamyza dowam edýäris. Biz geçen bölümimizde Nurmyrat Saryhanowyň “Kitap” hekaýasyndaky “Mugallymyň beren sözi” düşünjesi hakynda garaýyşlarymyzy gysgajyk beýan edipdik. Bu...

Sallançak we onuň şekil nusgalary hakynda

Dr. Berdi Saryyew
Eýsem, sallançagyň şekili nireden alyndyka? Türkmen eneleri geçmişde sallançagy şekil taýdan nämä meňzedip ýasadylarka? Dogrusy, biziň elimizde bu soraga kanagatlanarly jogap berip biljek anyk maglumatlarymyz...