TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Belarus Respublikasy

«Türkmenhowaýollary» agentligi : Salgylar we telefon belgileri

Baş Redaktor
Biz Size Türkmenistanyň çäginde we daşary ýurtlardaky «Türkmenhowaýollary»  agentliginiň edaralarynyň salgylaryny we telefon belgilerini, şeýle hem e-poçta salgylaryny ýetirýäris. Türkmenistanyň çäginde: «Türkmenhowaýollary»  agentliginiň Howa gatnawlarynyň...

Russiýa Belarus bilen awiagatnawlaryň sanyny artdyrmakçy

Ýer ýüzüni gurşap alan pendemiýanyň iň zyýan ýetiren ulgamlarynyň biri hem awiasiýa bolsa gerek. Soňky iki ýylyň içinde dünýäniň halkara awiasiýa ulgamy durnukly ýagdaýa gelip...

«Sputnik V» ýene bir döwletde bellige alyndy

Russiýa Federasiýasynyň Gamaleýa merkezinde işlenip taýýarlanan «Sputnik V» sanjymy ýene bir döwletde bellige alyndy. Koronowirusa garşy dünýäniň ilkinji sanjymyny ulanmaga rugsat beren hökümetleriň hataryna Gresiýa...

Ýewropanyň futbol merkezi – Belarus

Şu wagtky döwürde Ýewropanyň futbol merkezi Belarus Respublikasy boldy. Koronawirus ýokanjynyň ýaýran döwründe diňe Belarusda futbol çempionaty dowam edýär. Tomaşaçylar hem futbol duşuşyklaryna öýlerinde mawy...

GDA : Ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleri

vepa
“The Times Higher Education World University Rankings” halkara guramasynyň resmi internet sahypasyndan alnan maglumatlara laýyklykda daşary ýurt bilim edaralarynyň öňdeligini düzýän okuw mekdepleriniň 2019-njy ýyldaky...

Belarus Respublikasynda okaýan türkmen talyplary bilen duşuşyk

vepa
2019-njy ýylyň 16-njy ýanwarynda Minsk şäheriniň döwlet Lingwistiki uniwersitetinde Maksim Tank adyndaky Belarus döwlet pedagogiki uniwersitetiniň ýolbaşçylarynyň we talyplarynyň gatnaşmagynda bilelikdäki duşuşyk geçirildi....