TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Baýgeldi ÇARYÝEW

Gyş çaklamalary

vepa
Eger-de ýapragyň ýüzi ýokarlygyna bolsa, gyş maýyl, aşaklygyna bolsa sowuk geler. Ýygy-ýygydan ümürli howa bolsa, gyş maýyl bolar. Gyş günlerinde daňdan gündogar tarap gyzarsa, howa...

“Ata Watan Eserleri” bäsleşiginde ilkinki onluklar

vepa
‘Ata Watan eserleri’ bäsleşiginde jemleýji günüň ýakynlaşýan wagty birinjilik ugrunda çekeleşik gyzgalaňly ýagdaý emele getirýär. Bäsleşigiň şertlerine görä, bäsleşik 20 Dekabr 2019 senesinde Türkmenistan sagady...

Gyşyň güni kyrk tüýsli

vepa
Türkmenistanda gyş esasan, üç hilidir. Bir gyş bardyr, ol wagtynda girer, wagtynda çykar. Oňa takyk gyş diýilýändir. Onuň möhleti 90 gündir. Başga bir gyş bolsa...

Geografyň gutlagy

vepa
Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!...

Türkmen metbugatynda- 26.02.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi», (TDH). «Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň duşuşygy», (TDH)....