TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Bäsleşik

Söýgi ― ömrüň güli

Ata Watan Eserleri
Adam ýagty jahana gelende-de, bu dünýeden gidende-de ýekedir. Emma şol aralykda ― bu barlykda ömür sürýärkä, ol elmydama söýmek, söýülmek islegi bilen ýaşaýar. Bu barada...

Güýz bilen söhbet…(Şahyrana oýlanma)

Baş Redaktor
Gurbannazar Ezizow:                                                              Birden gök asmana dikildi gözüm.   Ah, ol görnüş! Gözüm nämeler görýär.                                                                    Gül düzüň üstünden düzümde-düzüm,                                                                    Göwnüňi göterip, durnalar barýar…...

Liriki oýlanma

Ata Watan Eserleri
Gyz kalby… Sen şeýle bir näzik, şeýle bir eziz. Seniň syrlaryň umman ýaly giňdir. Näme üçin gyz kalby şeýle bir syrly bolýar?  Näme üçin gyzlar...

Durmuş otlusy

Ata Watan Eserleri
(hekaýa) «Üns beriň! Üns beriň! Aşgabat─Türkmenabat aralygynda gatnaýan ýolagçy otlusynyň ýene sanlyja minutdan Aşgabat menzilinden ugraýandygyny duýdurýarys. Hormatly ýolagçylar, ýerli-ýerleriňize geçmegiňizi haýyş edýäris!» Myrat otlynyň...

Bäsleşik : 25 baýrak we jemi 25.000,00 manat möçberinde pul baýraklary

Baş Redaktor
Mälim bolşy ýaly, ýaňy-ýakynda “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com   saýty tarapyndan  geçirilýän  “Ata Watan Eserleri” bäsleşiginiň täze tapgyrynyň  yglan ediljekdigi habar berilipdi. Häzire çenli jemi...

Şosse boýunça Ýewropa çempionaty yza süýşirildi

Ata Watan Eserleri
Şosse boýunça geçirilen welosport ýaryşynyň Ýewropa çempionaty 2021 ýyla geçirildi. Şu ýylyň 9-13-nji sentýabry aralygynda Italiýanyň Trentino şäherinde geçirilmegi göz öňünde tutulan welosiped ýaryşy koronawirus...

Žurnalistleriň arasyndaky II Şaşka ýaryşy Aprelde

Dr.Döwran Orazgylyjov
Geçen ýylyň Aprel aýynyň 30-nda geçirilen žurnalistleriň arasyndaky şaşka ýaryşyna uly gyzyklanma bolupdy. Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň “Türkmenistan Sport” halkara žurnalynyň, Aşgabat şäheriniň...

Üstünlik : “Ata Watan Eserleri” bäsleşiginiň esasy üstünligi

vepa
Bilşiňiz ýaly, golaýda “Atavatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň “www.atavatan-turkmenistan.com” saýty Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli “Ata Watan Eserleri” ady bilen täze döredijilik bäsleşigini yglan etdi. Bäsleşik...