TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Barak Obama

“Twitter” jemgyýetçilik torunyň meşhur akkuntlary

Soňky ýyllarda meşhur platformalaryň biri bolan “Twitter” jemgyýetçilik toruny işjeň ulanyjylaryň sany 67 million adama ýetdi. Ýylsaýyn bolsa bu platformanyň ulanyjy sany barha artýar. Platformadaky...

ABŞ-nyň 46-njy Prezidenti wezipesine girişdi

Ata Watan Eserleri
ABŞ-nyň saýlanan Prezidenti Jo Baýden kasam kabul edip, resmi taýdan wezipesine girişdi. “Men, Jo Baýden, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti hökmündäki borçlarymy wepalylyk bilen ýerine ýetirjekdigime...

Taryhda şu gün – 6-njy noýabr

Ata Watan Eserleri
Şu gün 6-njy noýabr, ýylyň 310-nji güni. Geliň, 6-njy noýabrda bolan taryhy wakalar, dünýä inenler we aradan çykanlar barada gysgaça maglumatlar bilen tanyş bolalyň. Taryhy...

Taryhda şu gün – 4-nji noýabr

Ata Watan Eserleri
Şu gün 4-nji noýabr, ýylyň 308-nji güni. Geliň, 4-nji noýabrda bolan taryhy wakalar, dünýä inenler we aradan çykanlar barada gysgaça maglumatlar bilen tanyş bolalyň. Taryhy...

Repden Golliwudyň ýyldyzyna çenli

Ata Watan Eserleri
Talyp haklary teklipleri bilen uniwersitetde okamagyň deregine rep karýerasyny saýlan dünýä belli aktýor Will Smit 1998-nji ýylda “Gremmi” gazanypdy. Köp sanly filmde surata düşen Smit...

Tramp Nobel baýragyna dalaşgär görkezildi

Nobel baýragy – ajaýyp ylmy gözlegler, oýlap tapyşlary ýa-da medeniýetde, jemgyýetde goşan goşantlary üçin her ýyl berilýän iň abraýly halkara baýraklaryndan biridir. Norwegiýanyň mejlisiniň agzasy...

Maksadaokgunly Esetler kimler

Ata Watan Eserleri
Esediň (Ýolbars 23.07—23.08) özüne bolan ynamy juda ýokary. Halaýan reňki — altyn. Üstünlik getirýän daşy — Hakyk. Sary gülleri halaýar. Ýolbarslar ynamly hereket edip, öňünde...

13-nji awgust Halkara çepbekeýler güni

Halkara çepbekeýler güni her ýylyň 13-nji awgustynda bellenilip geçilýär. Bu çepbekeýleriň özboluşlylygyny we käbir tapawutlylygyny ýüze çykarmak maksady bilen döredildi. Bu sene ilkinji gezek 1976-njy...

Mişel Obama barada dokumental film dörediler

Ata Watan Eserleri
«Netflix» şu ýylyň 6-njy maýynda ABŞ-nyň 44-nji Prezidenti Barak Obamanyň aýaly Mişel Obama baradaky täze dokumental film tomaşaçylar üçin elýeterli boljakdygyny habar berýär. “Hollywood Reporter”...

Adam Hukuklarynyň Güni

vepa
Tutuş dünýäde adam hukuklarynyň güni her ýylyň 10-njy dekabrynda bellenip geçilýär. 10-njy dekabry adam hukuklary güni diýip atlandyrmaklarynyň sebäbi, 1948-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Birleşen Milletler...