TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Balkan

Pagtaçylyk möhüm pudak

Daýhanlarymyz pagtanyň we beýleki oba hojalyk ekinleriniň bol hasylyny almagyň hasabyna ýurdumyzda azyk önümleriniň bolçulygynyň döredilmegine mynasyp goşant goşmak ugrunda arman-ýadaman zähmet çekýärler. Geçen ýyly...

Oba hojalygynda gyzgalaňly döwür başlandy

Ýurdumyzda möhüm oba hojalyk möwsümi bolan gowaça ekişi başlandy. 23-nji martda Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynyň pagtaçylary gowaça ekişine girişdiler. Daşoguz welaýatynyň ekerançylary bolsa...

Türkmenistanda gowaça ekişine girişildi

Şu gün ýurdumyzda möhüm oba hojalyk möwsümi bolan gowaça ekişi başlandy. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 10-njy martda geçiren mejlisinde tassyklanan tertipnama laýyklykda, Ahal, Balkan, Lebap we...

Watan harmanyna 1 million 250 müň tonnadan gowrak pagta tabşyryldy

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynyň häkimlerinden ýurdumyzyň daýhanlarynyň pagta taýýarlamak baradaky şertnamalaýyn borçnamalaryny ýerine ýetirendikleri hakyndaky hasabatlary kabul etdi....

Türkmenistanda pagta ýygymyna köpçülikleýin girişildi

Türkmenistanda pagta ýygymyna köpçülikleýin girişildi.  Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda bu möhüm oba hojalyk möwsümi badalga aldy. Toprak-howa şertlerine laýyklykda, pagta ýygymy Daşoguz welaýatynda...

Pagta ýygymyna badalga berilýär

Ýurdumyzyň oba hojalygynda ýene-de bir möhüm hem-de gyzgalaňly döwür ýetip geldi. Watanymyzda ösdürilip ýetişdirilen pagtanyň ýitgisiz ýygnalyp alynmagy üçin görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berildi....

Türkmenistan boýunça agyz beklenýän we açylýan wagtlar

Baş Redaktor
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com  saýty şu gün ilkinji bolup Aşgabat şäheri we Ahal welaýaty boýunça agyz beklenýän we açylýan wagtlary baradaky maglumatlary dykgatyňyza  ýetiripdi....

Gowaça ekişine badalga berildi

Ýurdumyzda möhüm oba hojalyk möwsümi bolan gowaça ekişi başlandy. Ýurdumyzyň birbada 4 welaýatynda, ýagny Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynyň pagtaçylary gowaça ekişine girişdiler. Daşoguz...

Ýurdumyzda gowaça ekişine badalga berler

Hormatly Prezidentimiz  Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Ministrler Kabinetiniň...

Maksat: 620 müň gektardan 1 million 250 müň tonna «ak altyn»

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanda şu ýyl 620 müň gektar meýdanda gowaça ekip, 1 million 250 müň tonna hasyl ýygnamak meýilleşdirilýär. 22-nji ýanwarda geçirilen Hökümet mejlisinde döwlet Baştutany Gurbanguly...