TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Bagtygül Ernazarowa

Emeli aň

  Aň düşünjesi düşündirmek örän kyn düşünjeleriň biridir.Aň düşünjesini başgaça “intellekt”  adalgasy bilen aňlatmak mümkin . Köp asyrlaryň dowamynda  belli alymlar intellektiň nämedigi hakyndaky ylmy-pelsepewi...

Söýgi

Ata Watan Eserleri
Söýgi dünýädäki  iň süýji  we syrly duýgy. Ýöne ol nireden gelýär ?! Köpler ony  Ýaradan tarapyndan  berlen nygmat diýip bilse, başgalar ony nebsiň oýny diýip...

Döwletliligi kemala getirýän gymmatlyklaryň kämil beýany

Kitap ajaýyp hazyna. Onuň bilen ençeme düşünjeleriň many-mazmunyna akyl ýetirmek , ýakyn dost bolmak bilen bolsa bütin dünýäni sahypalaryň arasyndan görmek mümkin.  Kämil galam eýeleriniň...

Baýrakly Teswirler: Saýlanan teswirler belli boldy

Baş Redaktor
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com  saýty “Saýlanan Teswirler” ady bilen täze  baýrakly taslamany amala aşyrdy. Täze taslama indi däbe öwrülen “Ata Watan Eserleri” bäsleşiginden tapawutly...

“Ata Watan Eserleri” bäsleşiginiň ýeňijileri sylaglandy

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň “www.atavatan-turkmenistan.com” saýty tarapyndan Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli geçirilen  “Ata Watan Eserleri” döredijilik bäsleşiginiň ýeňijileri sylaglandy. Ýeňijiler hormat hatlary we...