TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Azady adyndaky Türkmen milli dünýa dilleri institutynyň türk dili mugallymy

“Akyl-paýhas sandyklary” diýen durnukly aňlatma hakynda

Dr. Berdi Saryyew
“Mugallymlar güni we hepdesi” baradaky makalamyza dowam edýäris. 1.10. Ady agzalan türkmen romanyndaky “Akyl-paýhas sandyklary” diýen durnukly aňlatma hakynda gysgajyk maglumat Sagdyn düşünje sapaklaryna geçmezden...

Türkmen Edebiýatynda “Mugallym” Düşünjesi

Dr. Berdi Saryyew
“Mugallymlar güni we hepdesi” baradaky makalamyza dowam edýäris. Giriş ýerine: Türkmenlerde “ataly-ogul” düşünje talantlylygy, pähim-paýhas ussatlygy bilen baglanyşykly soňky döwre degişli halkara derejesinde nusga görkezilip...

Aman Kekilowyň eserlerinde “mugallym” we “mugallymçylyk” düşünjeleri

Dr. Berdi Saryyew
“Mugallymlar güni we hepdesi” baradaky makalamyza dowam edýäris. Şahyr, ýazyjy, alym Aman Kekilowyň türkmen edebiýatynda özboluşly yz galdyrandygy bellidir. Onuň şygyr setirleri bilen bezelen “Söýgi”...

“Mugallymyň sözi” goşgusyndaky düşünjeler hakynda gysgajyk maglumat

Dr. Berdi Saryyew
“Mugallymlar güni we hepdesi” baradaky makalamyza dowam edýäris. Biz geçen bölümimizde Nurmyrat Saryhanowyň “Kitap” hekaýasyndaky “Mugallymyň beren sözi” düşünjesi hakynda garaýyşlarymyzy gysgajyk beýan edipdik. Bu...