TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Aýşat Allaberdiýewa

Meşhur çepbekeýler hakynda…

Belli bolşy ýaly, ýer ýüzündäki adamlaryň diňe 1 göterimi iki eline hem deň derejede erk edip bilýär, köp bölegi saglakaý, belli bir bölegi bolsa çepbekeýdir....

“Bagtsyz gaçgak”  halas edildi

Ata Watan Eserleri
Awstraliýaly haýwanlary goraýjylar ýurduň paýtagty Kanberranyň eteginde uly möçberli ýüň sebäpli ölüp barýan uly bir goýnuň üstünden bardylar. Habar berilmegine görä, olar bu haywany gyrkmak...