TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Aýdyň gijeler» hojalyk jemgyýeti

Akyl-paýhas bäsleşiginde ýarym finalyň gatnaşyjylary mälim boldy

Ata Watan Eserleri
Ýaňy-ýakynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň okuw binasynda Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan guralýan «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» akyl-paýhas bäsleşiginiň I saýlama tapgyrynyň 8-nji oýny...

“Ak şäherim Aşgabat” atly XX köpugurly halkara sergisi

2021-nji  24-nji maýynda Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Söwda-Senagat edarasynda “Ak şäherim Aşgabat” atly XX köpugurly halkara sergisi geçirildi. Bu sergä ýurdumyzyň öňdebaryjy...

Aýdyň gijeler: Döwre Mynasyp Önümler

Baş Redaktor
Ýurdumyz ähli ugurlardaky ýollarda ösüşli menzilleri nazarlaýar. Halkymyzyň asuda we parahat ýurtda erkana, bagtyýar ýaşamagy üçin ähli mümkinçilikleriň bolmagyna giň ýol açylýar. Dürli hili tehnika...

Türkmen telewizorlaryny Gazagystana eksport etmek mümkinçiligi

Gazagystanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Erkebulan Sapiýew Türkmenistanda smart telewizorlary we LED lampalary öndürýän «Aýdyň gijeler” hojalyk jemgyýetine baryp gördi. Bu barada...

Türkmenistanda milli söwda nyşanly telewizorlar öndüriler

«Aýdyň gijeler» hojalyk jemgyýeti Smart TV platformaly we IP-týunerli telewizorlary ýygnamaga hem-de olary synagdan geçirmäge girişdi. Alyjylara telewizoryň suwuk kristal ekranly we 4K Ultra HD...