TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

aydymlar 2021

Göwher Hajymyradowa: Aýdymly dünýäniň bilbili

Baş Redaktor
Baýramçylyk söhbetdeşligi Şeýle aýdymlar bolýar, olary diňledigiňçe ýürek duýgularyň heýjana gelip, aýdymçy bilen deňine hiňlenip, uzak wagtlap aýdymyň täsirinden çykyp bilmeýän pursatyň bolýar. Kalbyňy ganatlandyrýan...

Şäherara gatnawlarda hoş habar: Gatnawlar synag hökmünde başlaýar

Baş Redaktor
2021-nji ýylyň mart aýyndan bildirilýän talaplary berjaý etmek şerti bilen, synag hökmünde, hepde-de iki gezek Aşgabat–Daşoguz we Daşoguz–Aşgabat ugurlary boýunça awtobus gatnawynyň ýola goýulýandygy hem-de...

Çynara we Jafer Nazlybaş : Ýar

vepa
Türkmenistanly sungat işgäri Çynara we Türkiýäniň kabak kemaneniň ussady Jafer Nazlybaşyň   “Ýar” şekilli aýdymyna Atavatan TV You Tube kanalynynda  doly görmek üçin...

Gelip çykyşy haýwanlardan bolan önümleriň howpsuzlygy we hili

Baş Redaktor
Gelip çykyşy haýwanlardan bolan önümleriň howpsuzlygyny we hilini üpjün etmegiň düzgünlerini we kadalary tassyklandy. Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministriniň 2021-nji ýylyň 14-nji...