TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

aydymlar 2021

Ugur ýene Aýa tarap

Başynda dünýäniň iň baý adamlarynyň biri bolan Ilon Mask duran «SpaceX» kompaniýasy öz astronawtlarynyň bir toparyny Aýa ugradar. «Bu uçuş biziň Aýa gaýdyp barmagymyzda möhüm...

Gülgüne Aýy gördüňizmi?  

Ömrüňizde, iň bolmanda ýekeje gezek, gülgüne reňkli Aýy synlapmydyňyz? Synlan bolsaňyz, şeýle mümkinçilik ýakyn günlerde ýene-de garaşýar. Synlamadyk bolsaňyz, onda 26-njy aprel gijesini deňiňizden biparh...

Türkiýede 7 waksina taýýarlanylýar

Koronowirus pandemiýasyna garşy Türkiýede waksinalaryň 7-si synagdan geçirilýär. Olaryň ählisi türk alymlary tarapyndan işlenip taýýarlanan waksinalardyr. Häzir bu waksinalaryň käbiri adamlarda synaglary geçirip başlady. Ýurduň...

«Türkmenistan» awiakompaniýasy habar berýär

Baş Redaktor
«Türkmenistan» awiakompaniýasy diňe Türkmenistanyň raýatlary üçin Promo nyrhyny wagtlaýyn ýola goýýar we ýolagçylaryň goşlaryny daşamak boýunça täze konsepsiýasyny hödürleýär diýlip https://turkmenistanairlines.tm/ saýtynda aýdylýar. Bu habarda...

“Awaza” milli syýahatçylyk zolagy dynç alşa açylýar

Baş Redaktor
Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly mejlisinde Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesow hasabat berdi. Ministr “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda...

Türkiýäniň Aşgabatdaky ilçisi: Halkara uçuşlar barada

Baş Redaktor
Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy 12-15-nji aprel aralygyndaky  “Türkiýede syýahatçylyk” hepdeliginiň çäklerinde  “Howpsuz syýahatçylyk – Türkiýäniň suratlarynyň sergisi we bufet kabul edişligi” mowzugy esasyndaky dabara geçirdi....

Oraza hasaplaýjysy: Agyz Beklenýän we Açylýan wagtlar

Baş Redaktor
Agyz beklenýän we açylýan wagtlar haçan? Bu soraglar Oraza aýynda iň köp soralýan  we “Google” gözleg ulgamyndan hem jogaby gözlenýän soraglar! Sanly ulgamyň ösen döwründe...

Jahan Tagyýewa: Medeniýet — kalbymyň sesi

Baş Redaktor
Köňlüňe beslenen duýgularyňy zybana getip mahmal owazda beýan etmek nähili gözellik. Bu pursatlary ömrüňe ýoldaş edinmek bolsa, ynsany bagtly günlere ýar edýär. Lezzetli ýaşaýşyň astynda...

Magtymguly Pyragy : Ajap Eýýam Gelmedi

Dr. Berdi Saryyew
Bu şygyr gurluşy taýyndan 8 bent, 32 setirden ybaratdyr. Goşgudaky baş tema şahyryň ýaşan döwri, zamany bilen baglanyşyklydyr. Taryhy sahypalardan hem-de hut şahyryň öz şygyrlaryndan...

Çagalar üçin sözlük: Suratly Sözlük-Makul Sözlük

Baş Redaktor
Çagalarymyza Iňlis dilini öwretmek indi has aňsat! Makul Sözlük, çagalaryna iňlis dilini öwretmek isleýän ene-atalara, şeýle hem okuwçylaryna bu dili has aňsat öwretmek isleýän mugallymlar...