TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

awtobus gatnawlary

Şäheriçi awtobus ugurlary: Haýsy ugurlar hereket edýär?

Baş Redaktor
Öň hem habar berişimiz ýaly, Aşgabat şäher häkimliginiň hem-de Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň başlangyjy esasynda baş şäherimizde ekologik abadançylyga ýardam berýän awtoulagsyz günler geçirilýär. Şonda 2021-nji...

Şäherara gatnawlarda hoş habar: Gatnawlar synag hökmünde başlaýar

Baş Redaktor
2021-nji ýylyň mart aýyndan bildirilýän talaplary berjaý etmek şerti bilen, synag hökmünde, hepde-de iki gezek Aşgabat–Daşoguz we Daşoguz–Aşgabat ugurlary boýunça awtobus gatnawynyň ýola goýulýandygy hem-de...