TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Awaza” milli syýahatçylyk zolagy

Awaza: COVID-19-a garşy sanjym geçirmek üçin kesgitlenen nokatlar

Ata Watan Eserleri
«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän myhmanhanalarda we kottejlerde dynç almaga isleg bildiren raýatlar syýahatçylyk edaralaryndan ýa-da zolakda ýerleşýän myhmanhanalaryň degişli ministrliklerinden, pudaklaýyn dolandyryş edaralaryndan ýollamanamalary...

Russiýanyň dördünji sanjymy hem taýýar

Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin ýakyn wagtda koronawirusa garşy dördünji sanjymyň ulanylyşa başlanjakdygyny habar berdi. Ol öz çykyşynda: «Biz tizlik bilen koronawirusa garşy üç sany täsirli...

Awaza myhmanlary garşylar

Ata Watan Eserleri
Ozal habar berlişi ýaly, hormatly Prezidentimiz Balkan welaýatyna iş saparynyň barşynda 14-nji maýda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi, şeýle hem Keselleriň...

Şypahanalarda saglygyny dikeltmegiň tertibi

Baş Redaktor
“Awaza” şypahanasyndan daşgary beýleki şypahanada saglygyny dikeltmegi üçin raýata ýaşaýan ýeri boýunça saglyk öýünden berilýän şypahana depderçesi hem-de saglyk ýagdaýy barada kepilnama zerurdyr. Bu barada...

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda dynç alşy guramagyň tertibi

1. Dynç almaga gitmek üçin degişli lukmançylyk barlagyndan geçip, saglyk kepilnamasyny almaly. Lukmançylyk barlagyndan geçilýärkä, şeýle hem gidilende we gaýdylanda, 72 sagadyň dowamynda COVID-19-yň test...

Awazada dynç almak: Hazarda diňe bir şypahana işlär

Baş Redaktor
Türkmenistanda dünýädäki we sebitdäki epidemologik ýagdaý göz öňünde tutulyp, Hazar deňziniň kenarynda raýatlaryň dynç almagyna girizilen çäklendirmäni 1-nji noýabra çenli uzaltdy. Ýöne oktýabr aýyndan başlap,...

Hazarda balyk tutmak bolar

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanda Hazar deňzinde senagat maksatly balykçylyk işiniň täzeden başlanmagyna rugsat berildi. Bu barada “Orient.tm” internet saýty habar berýär. Bu internet sahypasynda ýerleşdirilen habara görä, Türkmenistanyň...

Ikinji Hazar ykdysady forumy Russiýada geçiriler

Ata Watan Eserleri
Ikinji Hazar ykdysady forumy 2021-nji ýylda Moskwada geçiriler. Rus metbugatynyň habaryna görä, bu barada Russiýanyň daşary işler ministri Sergeý Lawrow bilen Gazagystanyň daşary işler ministri...

Beýleki Şypahanalar halka hyzmat eder

Dr.Döwran Orazgylyjov
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Göni  wideoaragatnaşyga çagyrylan saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesow ýolbaşçylyk...

Halkara Türkmenbaşy deňiz porty “ENR iň gowy taslama sylagyna mynasyp boldy

vepa
Türkiýe Respublikasynyň metbugatynyň habar bermegine görä, Türkmenistany dünýänin söwdasynda bazarynda logistika merkezine öwrülmegine mynasyp goşandyny goşýan Halkara Türkmenbaşy deňiz porty inŽenerçilik, gurluşyk hem-de binagärlik ugurlary...