TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Atawatan eserleri

Dünýäni düzetmek

Bir adam ýekşenbe güni bir hepdäniň ýadawlygyny çykarmak üçin ir säher bilen gazetini eline alyp, uzakly gün hiç zat etmän öýde oturmagy meýilleşdiripdir. Şol pursat...

Kitaplar olmasaydı ne olurdu?

Aslında her şey bir kitapla başlamıştır. Bildiğiniz gibi tarihimizi kitaplardan öğreniyoruz. İnsanlık ilk varoluşundan beri olan bilgiler hep çizilmiş, yazılmıştır. Zamanla yazılar toplanmış kitap haline...

Kitap okumak neden önemli?

İnsanlar kitap okumaya neden bu kadar önem veriyorlar? Hammaddesi ağaçlar olan bu kağıt parçalarından yapılan kitaplarla insanların derdi ne? O kitaplarda ne buluyorlar da o...

Türkmenistan-Özbegistan-Eýran arasynda ulag hyzmatdaşlygy

2020-nji ýylyň 12-nji maýynda “Türkmendemirýollary” agentliginde sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Türkmenistanyň, Özbegistan Respublikasynyň we Eýran Yslam Respublikasynyň demir ýol ministrlikleriniň we edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gepleşikleri geçirildi....

Ispaniýanyň “Typsa” kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk

Ata Watan Eserleri
2020-nji ýylyň 12-nji maýynda Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň hem-de Ispaniýanyň “TYPSA” kompaniýasynyň wekilleriniň arasynda wideo maslahaty geçirildi. Wideo maslahatyň dowamynda taraplar Türkmenistan bilen...

Kitap adamyň durmuşyny bezeýän serişde

1. Kitap adamy, adam dünýäni üýtgetýär. Adamy beýleki jandarlardan tapawutlandyrýan iň möhüm aýratynlyk, onuň pikirlenmek ukybydyr. Oýlanmak mehanizmini iýmitlendirýän zat okamakdyr. Her gün bir zat...

Kitap-Ýaşaýşyň Gözbaşy

Ata Watan Eserleri
Kitap okan gullar magnydan dokdur — Magtymguly Pyragy «Bilim üznüksiz, dowamly, barha ýokarlygyna, belentlige ösýän bolmaly. Bilim ulgamy zynjyr ýaly biri-birine sepleşip gitmeli. Bir halkanyñ...

Kitap – ýaşaýşymyzyň bezegi

Ata Watan Eserleri
 Medeniýetli adamy terbiýelemek üçin iki güýç has şowly hyzmat edýär: sungat hem ylym. Bu güýçleriň ikisem kitaplarda jemlenýär. M.Gorkiý. Häzirki türkmen jemgyýetinde, ýaş nesilleriň ruhy...