TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Atavatan

“Intellekt Bonus”:Täze zehin bäsleşigi başlaýar

Baş Redaktor
“Intellekt Bonus” ýagny, zehin bilen bonus pul ýygnap we iň köp bonus  ýygnan gatnaşyja ýeňiji bolmak mümkinçiligi berilýän täze  bäsleşik başlaýar.  “Atavatan TV” YouTube kanalynda...

Fransuz aýdymçysy Juliette Greko aradan çykdy

Dünýä belli fransuz aýdymçysy we aktrisasy Juliette Greko 93 ýaşynda aradan çykdy. “Onuň durmuşy üýtgeşikdi” – diýip, maşgalasy Fransiýanyň “AFP” habar gullugyna beren beýanatynda aýtdy....

Giňdir dünýä, geňdir dünýä

Ata Watan Eserleri
  Biriniň gözüniň içine bakanyňyzda, bagtly bolmagyňyza sebäp bolýan duýga ylymda “OPIA” diýip atlandyrylýar.   Gara şokolad 3 sagatlap gan aýlanyşygyň tizligini artdyrar, beýniň esasy...

Ýedi ýyldan soň… ilkinji gezek akordy üýtgetdi

Dünýäniň iň haýal saz kompozisiýasy ýedi ýyldan soň ilkinji gezek akordyny üýtgetdi. 2020-nji ýylyň 7-nji sentýabrynda çap edilen Soprano Anohanna Wargas we kompozitor Julian Lembke...

BDT ülkelerinin sanatçıları ve bilim adamları Aşkabat’ta buluşuyor

vepa
Türkmenistan’ın 2019 Bağımsız Devletler Topluluğu başkanlığı çerçevesindeki en kapsamlı etkinliklerinin birisi düzenlendi. 2006 yılından bu yana her sene BDT kapsamında örgüte üye ülkelerin sanat ve...