TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ata Watan Türkmenistan

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow ählihalk bag ekmek dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda ýazky bag ekmek dabarasyna badalga berildi. Ol döwlet Baştutanymyzyň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesinde ilkinji gatnaşan ählihalk çäresi hökmünde uly...

Prezident Serdar Berdimuhamedow Ispaniýanyň Patyşasyna gutlag hatyny iberdi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Onuň Alyjenaby, Ispaniýanyň Patyşasy Filipp VI we ýurduň ähli halkyna Türkmenistan...

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň wezipä girişmek dabarasyndaky çykyşy

Hormatly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy! Hormatly Halk Maslahatynyň agzalary we deputatlar! Gadyrly watandaşlar! Hormatly myhmanlar! Hanymlar we jenaplar! Ilki bilen, şu belent münberden...

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow: raýatlarymyzyň hukuklaryny goramak meniň esasy borjum bolar

Şu gün paýtagtymyz Ruhyýet köşgünde geçirilen dabarada resmi taýdan wezipesine girişen Türkmenistanyň saýlanan Prezidenti Serdar Berdimuhamedow dabara gatnaşyjylaryň öňünde çykyş edip, bu wezipede nähili işlejekdigi,...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň agzalary ygtyýarlyklaryny tabşyrdy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň gol çeken resminamasyna laýyklykda, hökümet agzalaryny öz ygtyýarlyklaryny tabşyrýar. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 92-nji maddasyna hem-de...

Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine girişdi

Ata Watan Eserleri
Şu ýylyň 12-nji martynda geçirilen prezident saýlawlaryna ynamly ýeňiş gazanan Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine resmi taýdan girişdi. Şu gün paýtagtymyz Aşgabatda Ruhyýet Köşgünde Türkmenistanyň...

Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipä girişmegi mynasybetli dabara

Şu gün paýtagtymyzdaky Ruhyýet Köşgünde Türkmenistanyň saýlanan Prezidentiniň wezipä girişmegi mynasybetli dabara geçirildi. Bu gün Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň taryhyna ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan we asyrlaryň dowamynda emele...

Owganystan Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidentini gutlady

Ata Watan Eserleri
Owganystanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň wezipesini ýerine ýetiriji Molla Mohammad Hassan Ahund Türkmenistanyň saýlanan Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip...

BAE-niň wise-premýeri Türkmenistanyň saýlanan Prezidentini gutlady

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň häzirki Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Prezidentiň işleri boýunça ministri Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýanyň arasynda telefon...

Bahreýniň Patyşasy Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidentini gutlady

Türkmenistanyň häzirki Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Bahreýniň Patyşasy Hamad bin Isa Al Halifanyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Söhbetdeşler mähirli salamlaşyp, häzirki döwürde täze many-mazmuna...