TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ata Watan Eserlerı

Üstünlik : “Ata Watan Eserleri” bäsleşiginiň esasy üstünligi

vepa
Bilşiňiz ýaly, golaýda “Atavatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň “www.atavatan-turkmenistan.com” saýty Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli “Ata Watan Eserleri” ady bilen täze döredijilik bäsleşigini yglan etdi. Bäsleşik...

Notebook HP Probook, RedMi 7A we Mikrotolkunly peç Size garaşýar

vepa
“Atavatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň “www.atavatan-turkmenistan.com” saýty Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli “Ata Watan Eserleri” ady bilen döredijilik bäsleşigini yglan etdi. Ýakynda saýtymyzda yglan edilen döredijilik...

Ýeňijiler Sylaglandy : “Ata Watan Eserleri” bäsleşigi

vepa
“Ata Watan Eserleri” bäsleşiginde ýeňijiler sylaglandy. “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnaly tarapyndan yglan edilen we Makul Hyzmat Terjime merkeziniň goldaw bermegi bilen gurnalan “Ata Watan eserleri”...

“Ata Watan Eserleri” bäsleşiginde ilkinki onluklar

vepa
‘Ata Watan eserleri’ bäsleşiginde jemleýji günüň ýakynlaşýan wagty birinjilik ugrunda çekeleşik gyzgalaňly ýagdaý emele getirýär. Bäsleşigiň şertlerine görä, bäsleşik 20 Dekabr 2019 senesinde Türkmenistan sagady...

Hakberdi Hudaýberdiýew: Zehin bilen zähmet sazlaşanda…

vepa
Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň metbugat merkeziniň medeniýet bölüminiň reŽissýory, halypa kompozitor, sazanda Hakberdi Hudaýberdiýewe «Türkmenistanyň halk artisti» diýen hormatly at dakylanda Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda halypa-şägirtlik...

Jemi 88 Eser Bäsleşýär: Ata Watan Eserleri

vepa
“Ata Watan Eserleri” bäsleşiginde jemi 88 eser bäsleşýär. “Atavatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň döredijilik topary tarapyndan yglan edilen “ Ata Watan Eserleri” bäsleşigine häzire çenli 88...

Türkmen aýdymçysy Çynara: Türkmenistanlydygyma buýsanýaryn

vepa
― Çynara, sözümiziň başynda www.atavatan-turkmenistan.com saýtynyň söhbetdeşlik üçin teklibini kabul edendigiňiz üçin size hoşallyk bildirýäris. Ýaş gyz hökmünde daşary ýurtlarda üstünlik gazanmak ýeňil bolmadyk bolsa...

Awtorlar ýeňijini kesgitleýär

vepa
“Atavatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň döredijilik topary tarapyndan yglan edilen “ Ata Watan Eserleri” bäsleşigine örän uly gyzyklanma bar. Häzire çenli eýýäm 40-a golaý eser bäsleşige...

Züleýha Kakaýewa :Mahmal owazyň eýesi

vepa
Döredijilik özüne ýakyn ynsanlary saýlaýar. Muňa döredijilige ýüreginiň töründen orun beren ynsanlaryň döredýän eserlerinde häsiýetleriniň şöhlelenmegi şaýatlyk edýär. Munuň hakykatdan hem şeýledigine, mahmal owazly aýdymçy,...