TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ata-babalarymyz gyşy dört bölege bölüpdirler: garagyş

Gara gyş geldi

«Mizanyň agzy ýazly, akrabyň agzy aýazly» diýen pähimli sözi öz nesillerine miras galdyran pederlerimiziň mamladygyna şu ýyl ýene-de bir gezek göz ýetirdik. Akrap döwründe ýurdumyzyň...