TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ata Atajanow

Ata Atajanowyň ömri we döredijiligi

Ata Watan Eserleri
Türkmen edebiýatynyň mirasyndan Türkmen edebiýatynyň görnükli wekilleriniň biri — şahyr, ýazyjy dramaturg Ata Atajanow (1922-1989) 1922-nji ýylyň 15-nji dekabrynda häzirki Mary etrabynyň ikinji Gökje obasynda...

Türkmenistanyň Gahrymany Amangözel Şagulyýewa gutlag

Hormatly Türkmenistanyň Gahrymany Amangözel Şagulyýewa! Sizi «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip atlandyrylan ýylymyzda 80 ýaşyňyzyň dolmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Siziň janyňyzyň sag, öý-ojagyňyzyň abadan,...

Toýguly Jepbarow :Kalba siňýän aýdymlar

Dr.Döwran Orazgylyjov
  Günler günlerden, döwür döwürden, ömür ömürden, zehin zehinden… zyýada. Edil şonuň ýaly, owaz owazdan zyýada. Muňa biz her aýdymçynyň özboluşly owazyny diňlänimizde-de şaýat bolýarys....