TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

asudalyk

Meniň şapagym

Soradylar menden bagtyň syryny Birneme oýlandym durmuşym hakda Haçan nirede näwagt neneň Özümi bagtly bagtyýar saýdym   Asudalyk bolsa ýürek töründe, Öňkülerdeý ynjamasa gursagyñ Sähel...

Bitaraplygymyzyň parahatlyk söýüji ýörelgeleri

Beýik işler, oňyn gerimli giň özgertmeler, ýetilýän sany bihasap şanly sepgitler Watanymyzyň alnyndan ak Gün bolup dogan, paýhasy ýurt ösüşlerine, il saglygyna, abadanlygyna gönükdirilen milli...