TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

astronomiýa

Reňkler dünýäsi üçin täze açyş

Ýsraýylyň Tel-Awiw şäherindäki uniwersitetiniň alymlary tarapyndan işlenip düzülen täze tehnologiýa, adaty kameralaryň we adamyň gözüniň kesgitläp bilmeýän reňklerini anyklap biler. Tehnologiýa tebigatda bar, ýöne göze...

Aýyň ýüzünde suw tapyldy

ABŞ-nyň “NASA” Milli awiasiýa we kosmos dolandyryş gullugy ilkinji gezek Aýyň ýokarky gatlagynda suw tapandyklaryny habar berdiler. Bu guramanyň ýazmaça beýanynda stratosfera infragyzyl astronomiýa obserwatoriýasy,...

Aýyň garaňkylyk tarapynda yşyk ýakyldy

vepa
Ýakynda Hytaýyň «Chang'e 4» atly älem gämisi Aýyň Ýer ýüzünden görünmeýän, astronomiýanyň dili bilen aýdylanda, «garaňky tarapynda» üstünlikli gonuşy amala aşyryp, tümlügi ilkinji gezek ýagtylyk...