TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Aşgabat şäheriniň Çagalar we ýetginjekler köşgü

Göwher Hajymyradowa: Aýdymly dünýäniň bilbili

Baş Redaktor
Baýramçylyk söhbetdeşligi Şeýle aýdymlar bolýar, olary diňledigiňçe ýürek duýgularyň heýjana gelip, aýdymçy bilen deňine hiňlenip, uzak wagtlap aýdymyň täsirinden çykyp bilmeýän pursatyň bolýar. Kalbyňy ganatlandyrýan...