TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Annagylyç Mätäji

Annagylyç Mätäji

Ata Watan Eserleri
Doglan ýeri:Aşgabat şäheriniň etegindäki Köşi obasy Doglan senesi: 1824-nji ýyl Aradan çykan senesi:1884-nji ýyl Bilimi:Başlangyç bilim alypdyr garyplygy zerarly medresede okap bilmändir. Gysgaça maglumat: Türkmen...

Türkmenistanyň Gahrymany Amangözel Şagulyýewa gutlag

Hormatly Türkmenistanyň Gahrymany Amangözel Şagulyýewa! Sizi «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip atlandyrylan ýylymyzda 80 ýaşyňyzyň dolmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Siziň janyňyzyň sag, öý-ojagyňyzyň abadan,...