TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Andrea Pirlo.

Futbolda adamyň ýaşy zehiniň açylmagyna päsgel berip bilmez

Aslynda, häzirki döwürde futbol dünýäsindäki ýyldyz oýunçylaryň hemmesi ýaş wagtyndan öz zehini bilen beýlekilerden saýlanyp bilmändi. Biz, bu makalada olaryň käbiri barada ýatlap geçmekçi. Jeými...

Pirlonyň 1-nji, “Ýuwentusyň” 9-njy Superkubogy

Italiýanyň güýçli toparlaryndan “Ýuwentus” topary 9-njy gezek ýurduň naýbaşy kubogyny gazandy. Italiýanyň Superkubogyny gazanmak ugurndaky ýaryşyň finalynda “Ýuwentus” bilen “Napoli” toparlary duşuşdy. “Ýuwentus” topary Kristiano...

Iň gowy oýun gurnaýjy – Lionel Messi

Halkara futbol taryhy we statistika federasiýasy tarapyndan 2011-2020-nji ýyllaryndaky iň gowy oýun gurnaýjy futbolçysy saýlandy. Bu sanawa ses berlişikde ilkinji 20-lige giren oýunçylaryň hatarynda birinji...

Jerime urgusyny ýerine ýetirmegiň ussatlary

Futbol taryhynyň jerime urgularyny iň oňat ýerine ýetirýän futbolçylara ses berdiler. Şoňa laýyklykda, sanawda birinji ýeri Braziliýa milli ýygyndysynyň öňki oýunçysy we “Lion” toparynyň futbolçysy...