TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

amerikada okamak

Amerikada ýokary bilim almak isleýänler üçin maglumat

Baş Redaktor
Amerikada ýokary bilim almak şeýle hem, ABŞ-daky uniwersitetlere we kolejlere anketalary tabşyrmagyň tertibi baradaky Amerikan Geňeşliginiň saýtyndaky maglumatlary Size ýetirýäris. ABŞ-nyň uniwersitetlerine we kolejlerine resminamalaryny...

ABŞ-da talyp hakly bilim: Ylmy işgärler üçin Fulbraýt maksatnamasy

Baş Redaktor
Fulbraýt maksatnamasy resminanmalary Daşary ýurtly ylmy işgärler üçin esasy Fulbraýt maksatnamasy, Görnükli ylmy işgärler we hünärmenler üçin Fulbraýt maksatnamasy we Ýaş mugallymlar üçin Fulbraýt maksatnamasy...

Silikon Jülgesi : Startuplaryň Merkezi

Dr.Döwran Orazgylyjov
Ýadyňyzda bolsa geçen ýyl  şu günlerde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kaliforniýa we Tehas  ştatlaryna eden gezelenjimiz barada ýol ýazgylaryny ýazmaga başlapdyk.  Şonda ilkinji makalamyzyň ady Amerika...

Amerikanyň Birleşen Ştatlary :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Dr.Döwran Orazgylyjov
“The Times Higher Education World University Rankings – 2020” sanawyna giren ýokary okuw jaýlarynyň atlaryny aýry-aýry ýurtlar boýunça Size ýetirmäne dowam edýäris. Öň www.atavatan-turkmenistan.com   saýtynyň...

Ýosemite Jülgesi: Steve Jobsyň ylham mekany

Ata Watan Eserleri
Saýtymyzda öň berlen Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna eden gezelenjimiz baradaky ýazgylarymyzy Ýosemite Jülgesiniň täsinlikleri bilen dowam edýäris. Biz Ýosemite milli seýilgähine gitmek üçin agşamara Los Angelesden...

Amerika Size garaşýar: Täze başlaýanlar üçin

Ata Watan Eserleri
Daşary ýurtlara syýahat etmezden ozal, şol ýurt barada internetden dürli maglumat ýygnalýar. Şol ýurtda haýsy şähere gitmeli, giden şäherinde/ şäherleriňde nireleri görmeli ýaly soraglara jogap...