TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Amazon» kompaniýasy

Dünýäniň iň baý adamy kosmosa ymtylýar

Ata Watan Eserleri
ABŞ-nyň elektron söwda platformasy “Amazon” kompaniýasynyň ýolbaşçysy Jeff Bezosyň wezipesini tabşyrjakdygy mälim edildi. Bezosyň şu ýylyň üçünji çärýeginden başlap, wezipesini Andi Jassä tabşyrmagy göz öňünde...

Dünýäniň iň baý adamy täzelendi

Amerikanyň “Bloomberg” kompaniýasy dünýäde iň baý 500 sany milliarderlary bilen yzygiderli tanyşdyrýar. Şeýle hem bu kompaniýa 2021-nji ýylyň ilkinji günlerinde özüniň sanawyny täzeledi. Bu sanawda...

Milliarderleriň baýlygy 20 göterim ýokarlandy

“Forbes” žurnaly 2020-nji ýylda dünýä ýüzünde 2.200 sany milliarderleriň baýlygy 1,9 trillion dollar artdy diýip habar berýär. Ähli milliarderleriň baýlygy 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilende, 9,5...

Bezosdan ägirt uly sahawat

«Amazon» kompaniýasyny esaslandyryjy, häzir wagtda Ýer ýüzüniň iň baý adamy Jeff Bezos ekologiýany gorap saklamak üçin 791 million dollar serişdäni haýyr-sahawata bagyşlady. Bu serişde ekologlara...

100 müň adamy işe alar

Baş Redaktor
Amazon kompaniýasy satuwlaryň köpelmegi paýnamalaryň artmagy netijesinde ABŞ-da we Kanadada 100 müň adamyny işe alar. Epidemiýa döwründe öýlerinde bolan adamlar onlaýn söwda saýtlaryna uly gyzyklanma...

Iki uly kompaniýanyň hyzmatdaşlygy

Ýaponiýanyň “Toyota” kompaniýasy global hyzmatdaşlygy giňeltmek arkaly “Toyota” mobil hyzmatlar platformasyny mundan beýläk-de ösdürmek arkaly “Amazon” kompaniýasy bilen şertnama baglanyşdy. Şertnama laýyklykda, “Toyota” kompaniýasynyň inženerleri,...

Bezos ýokary girdeji bilen tamamlady

“Amazon” kompaniýasynyň esaslandyryjysy  we baş direktory Jeff Bezos sişenbe gününi rekord girdeji bilen tamamlady. “Forbes” žurnalynyň maglumatyna görä, girdejisi 197,8 milliard dollara deň boldy. bu...

Emlägi 100 milliard dollardan geçdi

ABŞ-nyň “Facebook” kompaniýasynyň ýolbaşçysy Mark Sukerbergiň baýlygy 100 milliard dollardan geçdi. Bu barada “Bloomberg” agentligi tarapyndan düzülen milliarderleriň reýtinginde bellenilip geçilýär. Maglumatlara laýyklykda, Sukerberg emlägi...

Dünýäniň iň baý adamynyň baýlygy artdy

«Amazon» kompaniýasynyň ýolbaşçysy Jeff Bezosyň emlägi 171,6 milliard dollara deň boldy. Dünýäniň iň baý adamynyň emlägi ýokarlandy. Bu barada “Bloomberg” neşiri habar berýär. Şeýlelikde bir...

«Amazonyň» üstünliginiň syry

Ata Watan Eserleri
«Amazon» kompaniýasyny esaslandyryjy hem-de dünýäniň iň baý adamy Jeff Bezos «Business Insider» neşirine beren interwýusynda kompaninyň üstünlikli ädimleriniň esasy syrlarynyň birini müşderileri bilen ýakyn aragatnaşyk...