TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Altyn köl

Dünýäniň ilkinji altyn çaýylan myhmanhanasy

Dünýädäki ilkinji altyn çaýylan myhmanhana Wýetnamyň paýtagty Hanoý şäherinde ýerleşýär. «Dolce Hanoi Golden Lake» diýip atlandyrylýan bu ajaýyp myhmanhana «Altyn köl» ady bilen hem meşhurdyr....

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginden gurluşyk bäsleşigi

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Aşgabat şäheriniň demirgazygynda ýerleşýän Altyn kölüň kenarynda dynç alyş zolagynda gurulmaly desgalaryň taslamasyny düzmek we gurmak boýunça bäsleşik yglan edýär....

“Altyn köl” – döwrebap dynç alyş zolagy

Ata Watan Eserleri
Aşgabadyň Bagtyýarlyk etrabynyň çäginde ýerleşýän kölüň kenarynda gurlan dynç alyş düzümine degişli desgalar toplumynyň açylyş dabarasy boldy. Oňa hormatly Prezidentimiz hem gatnaşdy. Gysga wagtyň içinde...

Altyn köl» : Dynç almagyň oňaýly häzirki zaman zolagy

Milli Liderimiz düýn gündogar welaýata ugramazdan öň, paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýewiň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimi Ý.Gylyjowyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi....