TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Altyn asyr

Bütindünýä telewideniýe güni

Ata Watan Eserleri
21-nji noýabrda bütindünýä telewideniýa güni bellenildi. Bu baýramçylyk 1996-njy ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan döredilipdi. Ol birinji Bütindünýä teleýaýlym forumyna bagyşlanyp esaslandyryldy. Bu...

«Ahal»-yň ýeňşi baýramçylyga ajaýyp sowgat boldy. «Altyn Asyr» bolsa…

Ata Watan Eserleri
17-nji maýda AFK-nyň kubogynyň «E» toparçasyndaky ikinji duşuşygynda-da ýeňiş gazanan «Ahal» taryhynda ilkinji gezek ýaryşyň sebitleýin finalyna çykdy. Örän güýçli garşydaş ― «Dordoý» bilen Bişkekde...

Sürüjiler we pyýadalar üçin sms-habarnamasy

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýa ýol gözegçilik gullugy “Altyn Asyr” öýjükli aragatnaşyk kompaniýasy arkaly ýurdumyzyň raýatlaryna şeýle hem sürüjilerine we pyýadalaryna ýol hereketinde ünsli bolmak...

Ýurdumyzyň Naýbaşy kubogyny kim gazanar?

Baş Redaktor
Ýurdumyzyň geçen ýylky çempiony hem-de Kubogyň eýesi “Altyn Asyr” bilen Türkmenistanyň Kubogynyň finalçysy “Ahal” toparlarynyň gatnaşmagynda Naýbaşy kubok ugrundaky duşuşyk paýtagtymyzyň “Aşgabat” köpugurly stadionynyň merkezi...

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň täze aýlawyna badalga berler

2-nji oktýabrda  ýurdumyzyň 28-nji futbol çempionatynyň üçünji aýlawyna badalga beriljekdigi baradaky habar Türkmenistanyň Futbol Federasiýasynyň resmi saýtynda ýerleşdirildi. Dört aýlawdan ybarat boljak futbol çempionatynda toparlaryň...

Dokma önümleriniň täze dükany

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýakynda geçirilen mejlisleriniň birinde döwlet Baştutanyna Aşgabatda dokma önümleri boýunça täze dükanlary açmaga taýýarlyk görülýändigi habar berildi. Türkmen paýtagtynda şeýle dükanlaryň biri...

TMCELL-de täzelik: wideo jaň

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň mobil aragatnaşyk operatory bolan «Altyn asyr» öz hyzmatlarynyň hataryna wideo jaňlary hem goşdy. Bu barada TMCELL resmi saýtynda hem habar berdi. Wideo jaňdan peýdalanmak üçin...

Türkmenistanda bank kartlarynyň möçberi 4,2 million

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkmenistanyň Merkezi bankynyň maglumatlaryna görä Türkmenistanda ulanylýan bank kartlarynyň 4 million 288 müň 600 boldy diýlip TDH habarynda aýdylýar. “Galtaşyksyz töleg” hyzmaty Habarda bellenişine görä,...

«7/24» birinji ýarymyň nusgalyk düzümini düzdi

Futbol çempionatlarynda bir tapgyryň, aýlawyň, birinji ýarymyň ýa-da tutuş möwsümiň nusgalyk düzümini düzmek dünýäde öňden bäri ulanylyp gelinýän tejribe. Bu tejribä eýerip, «Türkmenistan Sport» halkara...

«Altyn asyr» Türkmen köli Garagum sährasynda millionlarça gektar öri meýdanlaryny döreder

Ata Watan Eserleri
Deslapky hasaplamalara görä, «Altyn asyr» Türkmen kölüniň we oňa barýan akabalaryň täsiriniň ýetýän meýdany millionlarça gektar bolup, bu suw desgalary sebitiň ekologiýa ýagdaýynyň gowulaşmagyna oňaýly...