TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Älem” medeni dynç alyş merkezi

Aşgabadyň Ginnesiň rekordlar kitabyna girizilen desgalary

“Türkmenistan” gazetinde «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda giňden bellenilýän şanly senelere — Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna hem-de paýtagtymyzyň 140 ýyllygyna gabatlanyp, ak mermerli Aşgabadyň...

Hormatly Prezidentimiz agtyklary bilen ýurdumyzyň Baş arçasyna bardy

Hormatly Prezidentimiz agtyklary bilen “Älem” medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki meýdançada oturdylan ýurdumyzyň Baş arçasynyň ýanyna geldi. Täze ýyl baýramçylygynyň baş gahrymanlary Aýazbaba bilen Garpamyk myhmanlary...

Baş Täze ýyl arçasynda yşyklar ýakyldy

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzyň baş arçasynda köpöwüşginli yşyklar ýakylyp, hemmeleriň söýýän hem-de sabyrsyzlyk bilen garaşýan, jadyly we syrly, şadyýan hem-de hoşniýetli Täze ýyl baýramynyň ýakynlaşyp gelýändigini habar berdi....

Täze ýylyň şowhuny

vepa
“Täze ýyl” baýramy dünýäde iň şowhunly baýramçylyklaryň biri bolup, oňa ululy-kiçili hemmeler uly sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar. Täze ýyl baýramçylygyny giňden bellemek üçin birnäçe gün öňünden...