TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Aleksandr Makedonskiý

Meşhur çepbekeýler hakynda…

Belli bolşy ýaly, ýer ýüzündäki adamlaryň diňe 1 göterimi iki eline hem deň derejede erk edip bilýär, köp bölegi saglakaý, belli bir bölegi bolsa çepbekeýdir....

Ýüregime ýakyn bolan setirler

Baş Redaktor
Düzelmez akmak Bir akyldardan: –  Nähili akmagy düzelmez akmak saýyp bolar?- diýip sorapdyrlar. –  Şol bir ýerde iki gezek büdräni- diýip, ol jogap beripdir. Iň...